อุบัติเหตุนอกบ้าน

การขับรถ

   ถ้าผู้สูงอายุขับรถเอง จะต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุให้มากที่สุด โดยเฉพาะปัจจุบันจะเห็นว่าผู้ขับรถและผู้เดินถนนมิได้คำนึงถึงมารยาท และกฎจราจรในการใช้ถนนให้ถูกต้อง นอกจากจะต้องมีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ ต้องถามตนเองเพื่อประเมินความสามารถในการขับรถในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

1. สายตา สามารถมองเห็นชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพาะตอนกลางคืน

2. สมาธิในการขับรถ

3. ความรวดเร็วในการตัดสินใจในภาวะคับขัน

4. ความคล่องตัวในการควบคุมบังคับรถ